۱۳۹۹ سه شنبه ۱۱ آذر
شرح وظايف

 

شرح وظايف سوپروايزر آموزشي:

 1. سوپروايزر آموزشي پرستاري است كه مسئوليت فعاليتهاي آموزشي مركز بهداشتي- درماني و توانبخشي را بعهده دارد
 2. شرح وظايف سوپروايزر آموزشي بر اساس اصول مديريت به شرح زير ميباشد:
 3. كسب دستور و برنامه كار از مدير خدمات پرستاري
 4. تعيين اهداف آموزشي(كوتاه مدت، ميان مدت، بلند مدت)
 5. تعيين نيازهاي آموزشي(مددجويان / بيماران ، ردههاي مختلف پرسنل پرستاري و پرسنل جديد الورود) با در نظر داشتن اولويتها
 6. تدوين برنامههاي آموزشي مستمر و مدون جهت رفع نيازهاي آموزشي موجود (مددجويان/ بيماران، كاركنان پرسنل جديد الورود و ...)
 7. تهيه و تنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي عملكرد و فعاليتهاي آموزشي بخشهاي مرتبط
 8. تهيه و تنظيم ابزار مناسب ارزيابي مرتبط با خدمات مورد نياز مددجويان
 9. تهيه و تنظيم برنامه كارورزي دانشجويان و كارآموزان گروههاي پرستاري
 10. پيشنهاد تهيه كتب، مجلات، جزوات و وسايل كمك آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهي كاركنان گروه پرستاري
 11. تدوين برنامههاي آموزشي مستمر
 12. همكاري و تعامل با دفتر بهبود كيفيت جهت بازديد و مميزي واحدهاي درماني
 13. پيشنهاد تشكيل كلاسهاي آموزشي مستمر و مدون برابر برنامه جامعه آموزشي واحد ذيربط
 14. ايجاد زمينههاي تشويقي جهت مشاركت فعال پرسنل در فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي
 15. همكاري و مشاركت در نظارت و كنترل واحدها جهت استخراج نيازهاي آموزشي
 16. همكاري و مشاركت در آموزش مستمر پرسنل پرستاري
 17. همكاري و هماهنگي با سوپروايزر باليني در امر آموزش
 18. همكاري و هماهنگي با سرپرستاران و مربيان در جهت ارتقاء سطح آموزش
 19. شركت فعال در سيمنارها ، كنگره ها جهت ارائه روشهاي اثر بخش و موثرتر در ارائه خدمات
 20. ارائه تازهها و نتايج تحقيقات جديد (به شكل كنفرانس، جزوه / پمفلت و ...)
 21. همكاري و مشاركت در انجام طرحهاي پژوهشي
 22. هدايت و آموزش كاركنان:
 23. جهت حسابرسي كيفي خدمات
 24. ارزشيابي عملكرد پرسنل در ارائه خدمات
 25. ارزشيابي عملكرد پرسنل در ارائه آموزش به مددجو بيمار
 26. هدايت و آموزش كاركنان در اجراي برنامههاي آموزشي واحدهاي ذيربط
 27. هدايت و آموزش در جهت جزوات، پوسترها ، فيلمها و پمفلتهاي آموزشي جهت كاركنان و مددجويان
 28. ثبت و گزارش كليه فعاليتهاي آموزشي به مدير خدمات پرستاري
 29. كنترل و نظارت بر آموزشهاي انجام شده در واحدهاي ذيربط با استفاده از ابزار مناسب
 30. كنترل و نظارت بر وجود امكانات و شرايط آموزشي در واحدها
 31. ارزيابي اثر بخشي آموزشهاي انجام شده از طريق بازديد و دريافت گزارشات تحليلي سرپرستاران از آزمونهاي دورهاي
 32. كنترل و نظارت بر شركت فعال ردههاي مختلف پرستاري (در شيفتهاي مختلف) در برنامههاي آموزشي
 33. مشاركت در كميته ارزشيابي مستمر پرسنل

34. نجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/06
تعداد بازدید:
1756
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal