۱۴۰۲ يکشنبه ۶ فروردين
متصدي پذيرش

شرح وظايف كارشناس مدارك پزشكي (  متصدي پذيرش )

-      پذيرش صحيح بيماران بستري ، سرپايي و اورژانس

-      -   ثبت دقيق اطلاعات هويتي و شناسايي بيماران در زمان پذيرش در فرم ها و برنامه HIS  بر اساس مدارك شناسايي معتبر شامل شناسنامه ، دفترچه بيمه و ...

-      اختصاص شماره اي به پرونده  بيماران براساس سيستم شماره دهي خاص بيمارستان

-      -   نوبت دهي بيماران بر اساس برنامه اتاق عمل و ظرفيت بخش ها

-      -   انجام هماهنگي لازم جهت جابجايي و انتقال بيماران از بخش به بخش ديگر

-      -   هماهنگي و ارتباط با پزشكان جهت نوبت دهي صحيح و بستري بيماران و جلوگيري از كنسل شدن اعمال جراحي

-      -    راهنمائي بيماران جهت به همراه داشتن مدارك مورد نياز و انجام اقدامات پاراكلينيكي قبل از بستري شدن.

-      -   اخذ رضايت نامه هاي مورد نياز از بيماران يا سرپرست قانوني آنان.

-      -   ارتباط مداوم و مستمر با بخش ها جهت اطلاع از آخرين وضعيت تخت هاي موجود.

-      -   ارتباط و هماهنگي لازم با مسئول پذيرش و رياست اداره پذيرش و مدارك پزشكي در خصوص اطلاع از آخرين بخش نامه ها و دستورالعمل هاي صادر شده جهت تشكيل پرونده و بستري بيماران.

-      تنظيم نهايي ليستها و آمار و گزارشات لازم در زمينه شغل مورد تصدي و ارائه آن به مسئول مافوق

-      ارائه گزارش مشكلات واحد در خصوص غيبت پزشكان ، ارجاع بيش از ظرفيت بيمار توسط پزشكان ، عدم وجود تختهاي خالي و كنسل شدن اعمال جراحي به مسئول مافوق

-      هماهنگي با سوپروايزر اتاق عمل در خصوص برنامه اتاق عمل پزشكان جهت بستري بيمار و جلوگيري از اشغال كاذب تختها

-      -  ارتباط و هماهنگي با واحد امور مالي و واحد امور قراردادها جهت اطلاع از انواع بيمه هاي طرف قرارداد و وضعيت قراردادهاي قبلي ( تمديد يا لغو قرارداد(

-      رعايت اصول اخلاق حرفه اي و اصل محرمانگي اطلاعات پزشكي

-      نگهداشت از تجهيزات اختصاصي واحد مرتبط با شغل مورد تصدي

-      - انجام كليه فعاليتهاي مرتبط با شغل مورد تصدي تحت نظارت مسئول مافوق

-      شركت در كلاسهاي آموزشي  ،  جلسات عمومي مدارك پزشكي و كميته هاي بيمارستاني مرتبط

-      انجام ساير اموري كه در حدود وظايف و مسئوليتهاي تعيين شده از جانب مسئول مافوق ارجاع مي گردد.

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/06
تعداد بازدید:
2761
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal