۱۴۰۱ يکشنبه ۶ آذر
معرفی کمیته ها

کمیته های بیمارستان

عنوان کمیته: تیم اجرایی

اعضا کمیته: ریاست مدیریت معاون امور اجرایی (مدیربهبودکیفیت-هماهنگ کننده ایمنی بیمار) - مدیریت پرستاری مسئول فناوری اطلاعات رئیس امورمالی مسئول اموراداری سوپروایزر اتاق عمل - مسئول کمیته ها

تعداد جلسات طبق استانداردهای اعتباربخشی: ماهیانه

عنوان کمیته: دارو درمان و تجهیزات پزشکی و اقتصاد درمان

اعضا کمیته:ریاست مدیریت معاون امور اجرایی (مدیربهبودکیفیت-هماهنگ کننده ایمنی بیمار) - مدیریت پرستاری مسئول فنی داروخانه کارشناس تجهیزات پزشکی پزشک متخصص مسئول کمیته ها

تعداد جلسات طبق استانداردهای اعتباربخشی: ماهیانه

عنوان کمیته: اخلاق بالینی

اعضا کمیته:ریاست مدیریت معاون امور اجرایی(مدیربهبودکیفیت-هماهنگ کننده ایمنی بیمار) - مدیریت پرستاری مسئول رسیدگی به شکایات - مسئول کمیته ها-نماینده پزشک

تعداد جلسات طبق استانداردهای اعتباربخشی: ماهیانه

عنوان کمیته: پیشگیری و کنترل عفونت و بهداشت محیط

اعضا کمیته:ریاست مدیریت معاون امور اجرایی(مدیربهبودکیفیت-هماهنگ کننده ایمنی بیمار) - مدیریت پرستاری کارشناس بهداشت محیط مسئول خدمات- سوپروایزر کنترل عفونت - مسئول کمیته ها

تعداد جلسات طبق استانداردهای اعتباربخشی: ماهیانه

عنوان کمیته: کنترل مرگ و میرو عوارض و زیر کمیته های مربوطه

اعضا کمیته:ریاست مدیریت معاون امور اجرایی(مدیربهبودکیفیت-هماهنگ کننده ایمنی بیمار) - مدیریت پرستاری هماهنگ کننده ایمنی بیمار پزشک متخصص - مسئول کمیته ها

تعداد جلسات طبق استانداردهای اعتباربخشی: ماهیانه

عنوان کمیته: مدیریت خطر حوادث و بلایا و کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

اعضا کمیته:ریاست مدیریت معاون امور اجرایی(مدیربهبودکیفیت-هماهنگ کننده ایمنی بیمار) - مدیریت پرستاری کارشناس ایمنی بیمار سوپروایزر آموزشی مسئول امور حراست یا انتظامات بیمارستان سرپرستار بخش اورژانس - مسئول کمیته ها

تعداد جلسات طبق استانداردهای اعتباربخشی: ماهیانه

عنوان کمیته: ارتقاء راهبردی بخش اورژانس

اعضا کمیته:ریاست مدیریت معاون امور اجرایی(مدیربهبودکیفیت-هماهنگ کننده ایمنی بیمار) - مدیریت پرستاری سرپرستار بخش اورژانس - مسئول کمیته ها

تعداد جلسات طبق استانداردهای اعتباربخشی: ماهیانه

عنوان کمیته: انتقال خون

اعضا کمیته:ریاست مدیریت معاون امور اجرایی (مدیربهبودکیفیت-هماهنگ کننده ایمنی بیمار) - مدیریت پرستاری مسئول فنی آزمایشگاه - مسئول کمیته ها-مسئول انتقال خون شهرستان

تعداد جلسات طبق استانداردهای اعتباربخشی: هر سه ماه

تاریخ :
1399/11/05
تعداد بازدید:
498
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal