۱۴۰۱ يکشنبه ۶ آذر
منشور حقوق بيمار


منشور حقوق بيمار

 

1ـ بيـــمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلـــوب، مـــؤثر و هـمراه با احترام كامل را بدون توجه به عوامل نژادي فرهنگي و مذهبي از گروه درمان انتظار داشته باشد.


2 ـ بيمار حق دارد محل بستري، پزشك، پرستار و ساير اعضاي گروه معالج را در صورت تمايل بشناسد.

3 ـ بيمار حق دارد در خصوص مراحل تشخيص، درمان و سير پيشرفت بيماري خود اطلاعات ضروري را شخصاً و يا در صورت تمايـل از طريق يكي از وابستگان از پزشك معــالج درخواست نمايــد به طوري كه در فوريت‌هاي پزشكي اين امر نبايد منجر به تأخير در ادامه درمان يا تهديد جاني بيمار گردد.


4 ـ بيمار حق دارد قبل از معــاينات و اجــراي درمان اطلاعات ضـــروري در خصوص عوارض احتمالي و يا كاربرد ساير روش‌ها را در حد درك خود از پزشك معالج دريافت و در انتخاب شيوه نهايي درمان مشاركت نمايد.5 ـ بيمار حق دارد در صورت تمايل شخصي و عدم تـــهديد سلامتي آحاد جامــعه طبق موازين قانوني رضايت شخصي خود از خاتمه درمان را اعلام و يا به ديگر مراكز درماني مراجعه نمايد.


6 ـ بيمار حق دارد جهت حفظ حريم شخصي خود از محرمانه ماندن محتواي پرونده پزشكي، نتايج معاينات و مشاوره‌هاي باليني جز در مـواردي كه براســاس وظايف قـــانونـــي از گروه معالج استعلام صورت مـــي گيرد اطمينان حاصل نمايد.


7 ـ بيمار حق دارد از رازداري پزشـــك و ديگر اعضـــاي تيم معالج برخوردار باشد لذا حضور بـــاليني افرادي كه مستقيماً در روند درمان شركت ندارند موكول به كسب اجازه بيمار خواهد بود.


8 ـ بيمـــار حق دارد از دسترســي به پزشك معالج و ديگر اعـــضاي اصلي گروه معالج در طـول مدت بستري، انتقال و پس از ترخيص اطمينان حاصل نمايد.

9 ـ بيـــمار حق دارد با كسب اطلاع كامـــل از نوع فعاليت‌هاي آموزشـــي و پژوهشــي بيمارستان كه بر روند سلامتي و درمان او مؤثرند تمايل و رضايت شخصي خود به مشاركت درماني را اعلام و يا در مــراحل مختلف پژوهش از ادامه همكاري خودداري نمايد .

10
ـ بيمار حق دارد در صورت ضـرورت اعزام و ادامه درمان در ساير مراكز درماني، قـــبلاً از مهارت گروه معالج، ميزان تعرفه‌ها و پوشش‌ بيمه‌هاي خدمات در مركز درماني مقصد مطلع گردد .

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/07
تعداد بازدید:
3631
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal