۱۴۰۲ يکشنبه ۶ فروردين
آزمايشگاه

نام واحد: مدیریت آزمایشگاه

 

مسئول فنی:     دکتر فرهنگ هوشمند (متخصص آسیب شناسی)

مسئول واحد:   آقای فردین یابنده

 تلفن داخلی:   2242

 

فعالیت ها:

مدیریت فنی ، اداری و پرسنلی آزمایشگاه و ارتباط با واحدهای مدیریت و ریاست بیمارستان ،

اداره امور آزمایشگاه ها و گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی به منظور ارائه خدمات آزمایشگاهی بالینی به بیماران

 

 

نحوه ارائه خدمات آزمایشگاه های بیمارستان:

 

آزمایشگاه های بیمارستان ، به دو دسته از مراجعین، خدمات آزمایشگاهی ارائه می دهند:

1-     بیماران بخش های اورژانس و بستری بیمارستان پیمانیه

2-     مراجعه کنندگان سر پایی

 

روال خدمات:

 

الف- تحویل نمونه های آزمایش به واحد پذیرش آزمایشگاه:

- در حالت اول، نمونه های آزمایشی توسط بخش های بیمارستان تهیه می شوند و به پذیرش آزمایشگاه تحویل داده می شوند.

- در حالت دوم، مراجعه کنندگان با مراجعه به پذیرش آزمایشگاه ، مراحل آزمایش را طی می کنند و بر اساس دستورالعملی که واحد پذیرش آزمایشگاه، در اختیارشان می گذارد، نمونه های آزمایش را تهیه می کنند و نمونه های تهیه شده را به پذیرش ، تحویل می دهند.

 

ب- انتقال نمونه ها به آزمایشگاه توسط واحد پذیرش آزمایشگاه

- واحد پذیرش ، نمونه های دریافتی از بخش های بیمارستان و یا افراد مراجعه کننده را به آزمایشگاه ، ارسال می کند.

 

ج- انجام آزمایش و تأیید نتیجۀ آن

در هر بخش از آزمایشگاه ،کارشناسان پس از انجام آزمایش های لازم و تأیید نتایج ، گزارش نتایج را در سیستم HIS بیمارستانی وارد می کنند.

 

د- ارائۀ نتایج توسط واحد پذیرش آزمایشگاه به مراجه کنندگان:

واحد پذیرش مسئولیت تحویل گزارش ها به مراجعین و به بخش های بستری و اورژانس را بر عهده دارد.

 


 

 

 

نام واحد:   پذیرش آزمایشگاه

 

مسئول:   آقای پورشرافتیان

 

 خدماتی که توسط این واحد ارائه می شود:

 

1-  پذیرش آزمایش

2-  دریافت نمونه از بخش ها و از مراجعین

3- ارسال نمونه ها به بخش های مرتبط 

4- دریافت نتایج آزمایش از بخش مربوطه

5- تحویل نتایج به  مراجعین

6- چک کردن جواب های آزمایش بیماران بستری و ارسال به بخش ها

 

نحوه ارائه خدمات:

1- برای بخش ها: نمونه های آزمایشگاهی بخش ها توسط بیماربر به آزمایشگاه منتقل می شود و جواب آزمایش ها نیز توسط بیماربر به بخش تحویل می شود .

 

2- برای مراجعین در ازاء نمونه های آزمایشگاهی، قبض صادر می شود. این دسته از مراجعین، هنگام دریافت جواب، قبض را تحویل داده و جواب آزمایش را دریافت می کنند.

 

زمان ارائه خدمات:

            بخش های بستری                                                                     بیماران سرپایی

 

صبح از ساعت         14    -   7:30                                            پذیرش        14- 7:30  

عصر از ساعت       20      -      14                                            جوابدهی    15 -    19:30

شب از ساعت     7:30  -      20

 

توصیه ها:

 

برای هر آزمایش ، توصیه هایی به شما می شود که لازم است قبل از انجام آزمایش، به آن توجه فرمایید

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نام واحد:      آزمایشگاه کنترل کیفی    (Quality Control Lab)

 

مسئول:   مسئول هر بخش مسئول کنترل کیفی آن بخش می باشد.

 

خدماتی که توسط این واحد ارائه می شود:

 

1.نظارت بر کلیه امور مربوط به کنترل کیفیت آزمایشگاه تشخیصی و کنترل کیفی داخلی

2. ارتباط با آزمایشگاه تهران و شرکت در برنامه های کنترل کیفی خارجی

3. ارتباط با دفتر ارتقاء کیفیت بیمارستان و استفاده از راهکارهای ایشان برای ارتقاء سطح کیفیت 

4.کنترل کیفی داخلی به صورت روزانه و کنترل کیفی خارجی هر 4 ماه انجام میشود.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نام واحد:        انگل شناسی Parasitology

 

مسئول:       پرسنل آزمایشگاه


 

خدماتی که توسط این واحد ارائه می شود: 

در این بخش نمونه های stool  بیماران بستری همچنین بیماران سرپایی و اورژانسی از نظر موارد انگلی شامل OB ،OP 

 روال ارائه خدمات به مراجعین:

آزمایش های لازم بر روی نمونه هایی که از بخش های مختلف به این آزمایشگاه ارسال شده اند، انجام می گیرد و نتایج به بخش های مربوط، گزارش می شوند.

 ساعات ارائه خدمات:  

صبح‌ها از ساعت           14    –   7:30    

عصرها از ساعت          20     –      14

شب‌ها از ساعت       7:30   _  19:30

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

نام واحد:       آزمایشگاه سرولو‍‍ژی IMMUNOSEROLOGY

 

خدماتی که توسط این واحد ارائه می شود:

انجام تست های سرولوژی :BHCC, widal , wright , VDRL , Aso , RF , CRP

 

 

برنامه زمانی:

آزمایش های سرولوژی به صورت روزانه انجام و جواب دهی می شوند .

 

توصیه ها:

برای انجام تعدادی از آزمایش ها، نیاز به آمادگی قبلی و هماهنگی با بخش می باشد که توسط پرسنل بخش و یا آزمایشگاه به مراجعین توضیح داده میشود.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نام واحد: بانک خون BLOOD BANK

 

خدماتی که توسط این واحد ارائه می شود: 

بانک خون بصورت تمام وقت و شبانه روزی فعالیت دارد. 

نمونه ها و درخواست خون و فرآورده‌های خونی ، کومبز مستقیم ، کومبز غیر مستقیم و تیتراسیون آنتی بادی از طرف بخش های مختلف به بانک خون ارسال شده و پس از انجام آزمایشات یاد شده به بخش بالینی تحویل می شود.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نام واحد: آزمایشگاه بیو شیمی BIOCHEMISTRY

 

خدماتی که توسط این واحد ارائه می شود: 

انجام آزمایش های بیوشیمی خون و ادرار و مایعات بدن

 

برنامه زمانی:

صبح از ساعت         14    -      7:30

عصر از ساعت       20      -      13:30

شب از ساعت     7:30  -      19:30

 

روال ارائه خدمات به مراجعین:

دریافت نمونه ها از پذیرش آزمایشگاه و جواب دهی به پذیرش

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنام واحد: آزمایشگاه تجزیه ادرار urinalysis

 

خدماتی که توسط این واحد ارائه می شود: 

در این بخش ادرار از نظر ماکروسکوپی و میکروسکوپی و آزمایش های شیمی مخصوص، بررسی می شود و همه فاکتور های غیر طبیعی در قسمت میکروسکوپی و ماکروسکوپی به پزشک گزارش می شود.

 

برنامه زمانی:

صبح از ساعت         14 -   7:30            

عصر از ساعت       20   -     14              

شب از ساعت       7:30 - 19:30        

 

روال ارائه خدمات به مراجعین:

نمونه هایی که از بخش های مختلف به آزمایشگاه ارسال می شوند و همچنین نمونه های اورژانسی که از بخش های اورژانس داخلی و جراحی آورده می شوند پس از دریافت توسط بخش پذیرش  آزمایشگاه، به این قسمت منتقل و پس از انجام آزمایش های لازم از طریق کامپیوتر، گزارش دهی  می شوند.

 

توصیه ها:

مهمترین توصیه به مراجعین ، تهیه نمونه صحیح بر اساس دستورالعمل های آزمایشگاه است تا نتیجۀ دقیق تری به دست آید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نام واحد:      آزمایشگاه خون شناسی Hematology

 

 

خدماتی که توسط این واحد ارائه می شود: 

 دریافت نمونه از طریق پذیرش و جواب دهی به پذیرش آزمایشگاه 

 

برنامه زمانی:

صبح از ساعت         14    -      7:30

عصر از ساعت       20      -      13:30

شب از ساعت     7:30  -      19:30  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نام واحد: آزمایشگاه پاتولوژیpatology

خدماتی که توسط این واحد ارائه می شود: 

1. نمونه گیری توسط پزشک

2. تهیه اسلاید های مربوطه

3. رنگ آمیزی اسلاید تهیه شده

4. بررسی میکروسکوپی اسلاید ها

5. جوابدهی

 

برنامه زمانی:

پذیرش نمونه ها صبح 13 – 7:30 و پنج شنبه ها تا 12 ساعت

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نام واحد: آزمایشگاه میکروب شناسیmicrobiology 

برنامه زمانی:

 صبح کار                     7- 14

 عصرکار                       8    - 13:30

 شب کار            7:30  -  19

  

روال ارائه خدمات به مراجعین:

 

1 – دریافت نمونه ها از طریق پذیرش آزمایشگاه و ارائه جواب به پذیرش آزمایشگاه

2 – دریافت نمونه های کنترل عفونت بیمارستان مستقیم از بخش ها و ارائه جواب به مسئول کنترل کیفیت

3 – بیماران سرپایی بصورت نمونه گیری کشت مختلف

4 –  رنگ آمیزی لام های, Gramstain  

            

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نام واحد: آزمایشگاه هورمون شناسی

خدماتی که در این بخش ارائه میشود:

1.انجام تست های تیروئید به روش الیزا

2.انجام تست های غیر سرولوژی به روش  ECL شامل FSH-LH-DHEA-CORTISOL-B12-VITD-HBSAG-HIV-PSA-FERRITIN-BHCGTITR

3.انجام تست های تیروئید جهت بیماران بخش های درمانی به روشECL انجام میگردد.


دانلود فایل ورد...دانلود فایل pdf

تاریخ :
1399/11/04
تعداد بازدید:
3544
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal